1950’s Smirnoff Vodka Stolovaya Genuine Riga Recipe 1950’s (1/2 bottle)