Non-Stick Frypan (Trangia 27 Series) – Black, Black